The Start of a Great Journey

begins with the first steps

“Bagong taon ay magbagong buhay!”, do you remember this line? Every Filipino knows by heart this endearing song of our childhood. Itinuro sa atin ito ni Nanay, na tuwing bagong taon, isang bagong buhay ang maaari nating makamit kung tayo ay magbabago AT magsisimula muli. Ang nakaraang mga pagkakamali ay kapulutan natin ng mga aral para hindi na nga maulit ngayong bagong taon.

Ganyan din po sa usaping pananalapi. Our past financial trials and difficulties should be a firm lesson for us to learn from. The New Year is a blessing, an opportunity for us to begin our journey to financial success and freedom!

Halina, let’s take the first steps to a great and bountiful year of blessings!